RECURSOS HUMANOS

Profesorado e demáis persoal dispoñible
Todo o persoal académico que actualmente imparte o programa de Máster Oficial en Xestión e Dirección Laboral conta con experiencia docente recoñecida. Estableceuse un equilibrio entre docentes do ámbito universitario, profesionais de diversas intitucións públicas e privadas, así como de empresas que colaboran de xeito estreito co Máster.

Outros recursos humanos dispoñibles: Ademais do persoal docente, nos Centros das 3 Universidades participantes disponse do persoal de Administración e Servizos necesario para a impartición deste Máster.

Previsión de profesorado e outros recursos humanos: Á vista do persoal académico dispoñible e das necesidades que formula a reforma que se propón, os departamentos participantes no Máster dispoñen dos recursos humanos necesarios para impartir a totalidade dos créditos do máster.