TRABALLOS FIN DE MÁSTER

O alumno deberá realizar un Traballo de Fin de Máster individual, cunha asignación de 6 créditos. Este supoñerá a realización dun proxecto ou estudo no que se aplique e desenvolva os coñecementos adquiridos no Máster. Para presentar o Traballo de Fin de Máster será requisito ter superado a totalidade dos créditos obrigatorios establecidos no plan de estudos. O traballo deberá permitir avaliar os coñecementos e capacidades adquiridas polos estudantes nos ámbitos de coñecemento do Máster, e promover a iniciación en tarefas investigadoras. Será dirixido por un membro do equipo docente do Máster, que exercerá como titor. Todas as continxencias derivadas do desenvolvemento e avaliación desta materia deberán guiarse pola normativa aplicable, e no seu defecto, polas directrices que emanen da Comisión Interuniversitaria do Máster.

Xuño 2023:

 • 05-06-2023: entrega ao titor/a da versión definitiva do TFM.
 • 12-06-2023: depósito do traballo
 • 19-06-2023: defensa pública dúas TFM 

Xullo 2023: 

 • 05-07-2023: entrega ao titor/a da versión definitiva do TFM. 
 • 12-07-2023: depósito do traballo 
 • 19-07-2023: defensa pública dúas TFM 

Setembro 2023: 

 • 05-09-2023: entrega ao titor/a da versión definitiva do TFM.4
 • 07-09-2023: depósito do traballo
 • 14-09-2023: defensa pública dúas TFM

Tribunal:

 • Titular: Alberto Vaquero García (Presidente) / Suplente: José Luis Sáez Ocejo
 • Titular: Francisca Fernández Prol (Vogal) / Suplente: Jaime Cabeza Pereiro
 • Titular: Marta Fernández Prieto (Secretaria) / Suplente: Alexandre Pazos Pérez