TRABALLOS FIN DE MÁSTER

O alumno deberá realizar un Traballo de Fin de Máster individual, cunha asignación de 6 créditos. Este supoñerá a realización dun proxecto ou estudo no que se aplique e desenvolva os coñecementos adquiridos no Máster. Para presentar o Traballo de Fin de Máster será requisito ter superado a totalidade dos créditos obrigatorios establecidos no plan de estudos. O traballo deberá permitir avaliar os coñecementos e capacidades adquiridas polos estudantes nos ámbitos de coñecemento do Máster, e promover a iniciación en tarefas investigadoras. Será dirixido por un membro do equipo docente do Máster, que exercerá como titor. Todas as continxencias derivadas do desenvolvemento e avaliación desta materia deberán guiarse pola normativa aplicable, e no seu defecto, polas directrices que emanen da Comisión Interuniversitaria do Máster.

Febreiro 2023:

  • 10 de febreiro 2023: entrega ao titor/a da versión final do TFM
  • 17 de febreiro 2023: depósito do traballo
  • 23 e 24 de febreiro 2023: defensa pública do TFM

Tribunal:

  • Titular: Alberto Vaquero García (Presidente) / Suplente: José Luis Sáez Ocejo
  • Titular: Francisca Fernández Prol (Vogal) / Suplente: Jaime Cabeza Pereiro
  • Titular: Marta Fernández Prieto (Secretaria) / Suplente: Alexandre Pazos Pérez