TRABALLOS FIN DE MÁSTER

O alumno deberá realizar un Traballo de Fin de Máster individual, cunha asignación de 6 créditos. Este supoñerá a realización dun proxecto ou estudo no que se aplique e desenvolva os coñecementos adquiridos no Máster. Para presentar o Traballo de Fin de Máster será requisito ter superado a totalidade dos créditos obrigatorios establecidos no plan de estudos. O traballo deberá permitir avaliar os coñecementos e capacidades adquiridas polos estudantes nos ámbitos de coñecemento do Máster, e promover a iniciación en tarefas investigadoras. Será dirixido por un membro do equipo docente do Máster, que exercerá como titor. Todas as continxencias derivadas do desenvolvemento e avaliación desta materia deberán guiarse pola normativa aplicable, e no seu defecto, polas directrices que emanen da Comisión Interuniversitaria do Máster.

Febreiro 2024:

 • 09-02-2024: entrega ao titor/a da versión definitiva do TFM.
  16-02-2024: depósito do traballo na plataforma Moovi (en pdf)
  23-02-2024: defensa pública dos TFM

Xuño 2024:: 

 • 07-06-2024: entrega ao titor/a da versión definitiva do TFM.
 • 14-06-2024: depósito do traballo na plataforma Moovi (en pdf)
 • 21-06-2024: defensa pública dos TFM

Xullo 2024: 

 • 05-07-2024: entrega ao titor/a da versión definitiva do TFM.
 • 12-07-2024: depósito do traballo na plataforma Moovi (en pdf)
 • 19-07-2024: defensa pública dos TFM

Setembro 2024:

 • 04-09-2024: entrega ao titor/a da versión definitiva do TFM.
 • 09-09-2024: depósito do traballo na plataforma Moovi (en pdf)
 • 13-09-2024: defensa pública dos TFM

Tribunal:

 • Titular: José Luis Saéz Ocejo (Presidente) / Suplente: Alberto Vaquero García
 • Titular: Alexandre Pazos Pérez (Vogal) / Suplente: Rosa Rodríguez Martín-Retortillo
 • Titular: Jaime Cabeza Pereiro (Secretario) / Suplente: Emma Rodríguez Rodríguez