TRABALLOS FIN DE MÁSTER

O alumno deberá realizar un Traballo de Fin de Máster individual, cunha asignación de 6 créditos. Este supoñerá a realización dun proxecto ou estudo no que se aplique e desenvolva os coñecementos adquiridos no Máster. Para presentar o Traballo de Fin de Máster será requisito ter superado a totalidade dos créditos obrigatorios establecidos no plan de estudos. O traballo deberá permitir avaliar os coñecementos e capacidades adquiridas polos estudantes nos ámbitos de coñecemento do Máster, e promover a iniciación en tarefas investigadoras. Será dirixido por un membro do equipo docente do Máster, que exercerá como titor. Todas as continxencias derivadas do desenvolvemento e avaliación desta materia deberán guiarse pola normativa aplicable, e no seu defecto, polas directrices que emanen da Comisión Interuniversitaria do Máster.

  • Xuño 2021:

01/06/2021: Entrega ao titor/a da versión definitiva do TFM.

07/06/2021: Redacción do informe por parte do titor/a na Secretaría Virtual

10/06/2021: Depósito do traballo a través de Faitic

17/06/2021 e 18/06/2021: Defensa pública dos TFMs (10:00 h.)

  • Xullo 2021:

01/07/2021: Entrega ao titor/a da versión definitiva do TFM.

08/07/2021: Redacción do informe por parte do titor/a na Secretaría Virtual

12/07/2021: Depósito do traballo a través de Faitic

20/07/2021 e 21/07/2021: Defensa pública de los TFM (10:00 h.)