PLAN DOCENTE

A duración do Máster de Dirección de Arte en Publicidade será dun curso académico e require que o alumno realice un total de 60 créditos ECTS distribuídos en dous cuadrimestres:

 Primeiro cuatrimestre: 33 créditos ECTS obligatorios correspondentes aos módulos I e II.

1er Semestre = 9 ECTS Módulo I + 24 ECTS Módulo II

Segundo cuatrimestre: 9 créditos ECTS obligatorios do módulo III, correspondente áas asignaturas optativas, 6 créditos de prácticas obligatorias en empresas e 12 correspondentes o Traballo Fin de Máster.

2º  Semestre = 9 ECTS Módulos III + 6 ECTS prácticas en empresas + 12 ECTS Traballo Fin de Máster

O plan de estudos deste Máster estrutúrase nun conxunto de materias, agrupadas en 3 módulos, que poderían considerarse cada unha como unha unidade de coherencia didáctica:

  • Módulo obrigatorio (I)
  • Módulo obrigatorio (II)
  • Módulo optativo-obrigatorio (III)