RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS

Nas tres universidades os medios materiais e os recursos dispoñibles en canto a: Aulas de propósito xeral, Aulas-seminario, Aulas de informática, Espazos para traballo dos estudantes, Biblioteca, Recursos en rede para a docencia, etc. resultan axeitados para a impartición do Máster Oficial en Xestión e Dirección Laboral, tal e como se detalla na Memoria.

Na Universidade de Vigo, actualmente a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo conta con recursos materiais e servizos axeitados e suficientes para o desenvolvemento das actividades formativas planificadas.
Ademais, existen unha serie de rutinas orientadas a garantir o mantemento destes para que desempeñen de forma sostida no tempo a función para a que están previstos. Con ese fin actúase en colaboración directa coa Unidade Técnica da Universidade de Vigo.

Adicionalmente, as instalacións cumpren cos requisitos de accesibilidade que marca a normativa vixente. Regularmente avalíase a accesibilidade destes para persoas minusválidas e todos os anos se revisan e eméndanse as posibles incidencias ao respecto en colaboración co Vicerrectorado correspondente e a mencionada Unidade Técnica.
A continuación detállanse os medios materiais e servizos dispoñibles, nos que se inclúen todas as infraestruturas e equipamentos do centro e que resultan indispensables e axeitados para o desenvolvemento das ensinanzas impartidas no Máster. Para tal efecto, priorizáronse os mecanismos tendentes a conseguir a plena eliminación de barreiras arquitectónicas en toda a Facultade. Neste sentido, a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo en Vigo conta con instalacións que cumpren plenamente a esixencias de accesibilidade establecidas na normativa de aplicación. En concreto, existen zonas de aparcadoiro de minusválidos, ramplas para facilitar o acceso ao edificio dende o exterior, ramplas interiores que facilitan a mobilidade entre as distintas dependencias dos Centros. As distintas plantas dos respectivos edificios tamén están dotadas cos ascensores necesarios. E, por último, existen en todos os niveis das edificacións servizos convenientemente preparados para o seu uso polas persoas que se encontran na mencionada situación de minusvalidez.

109_pub_previewO edificio, onde se sitúa a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, ocupa unha superficie de 7.996 m2. Alí, ademais das aulas enumerados, existen despachos para profesores, concretamente, 57 despachos. Outras instalacións de interese son as seguintes:
Biblioteca e Salas de Lectura. Os servizos bibliotecarios relacionados coa Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo responden ao modelo organizativo bibliotecario acordado pola Comisión Xeral de Biblioteca da Universidade de Vigo en outubro de 2000 e plasmado posteriormente na reforma do seu Regulamento aprobado pola Xunta de Goberno en sesión do 27 de febreiro de 2002. Os devanditos documentos consagran unha estrutura en tres Bibliotecas Centrais (Ourense, Pontevedra e Vigo) onde se centralizan a maior parte dos servizos e procesos bibliotecarios propios de cada Campus, e unha rede de Salas de Lectura (Pontevedra e Vigo) situadas en diversas Facultades e Escolas Universitarias para atender fundamentalmente as necesidades bibliotecarias básicas dos estudantes. Este modelo intenta compaxinar a centralización dos procesos internos, os servizos especializados e as coleccións de investigación nas Bibliotecas Centrais de Campus, e a descentralización do acceso ás coleccións e servizos básicos (préstamo e información de primeiro nivel) a través das Salas de lectura.
A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo conta cunha Sala de Lectura cos servizos bibliotecarios antes citados, onde se diponen de 186 postos de lectura. Ademais, existe unha sala de estudo anexa, con entrada independente, con 24 postos. Na Sala de Lectura sitúanse a bibliografía básica recomendada para cada materia que se imparte na titulación, sendo acollido o groso dos fondos bibliográficos, tal e como se desprende do acordo antes mencionado, pola Biblioteca Central de Campus Marcosende. Os fondos adquiridos antes do acordo mencionado seguen onde estaban situados, na Biblioteca da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Esta biblioteca, destinada actualmente tamén a Sala de lectura, pero cun importante fondo bibliográfico, encóntrase unida á Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, ampliándose deste modo o servizo ao estudiantado.
O catálogo en liña da Biblioteca Universitaria (http://biblio.cesga.es/search*gag) permite a localización sen problemas de todos os fondos bibliográficos e o servizo de prestamo interbibliotecario interno funciona satisfactoriamente. Por outra parte, outro tipo de fondos bibliográficos, como son as subscricións a revistas ou a bases de datos, en xeral corresponden a créditos centralizados da propia Universidade ou do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) e a súa situación depende das condicións expresadas nos respectivos concursos. Sempre que sexa posible a Biblioteca trata de poñer estas publicacións en liña a través da rede da propia Biblioteca Universitaria ou do Consorcio, e na Biblioteca Central xestiónanse tamén os accesos a revistas ou artigos electrónicos que facilitan os provedores e distribuidores das publicacións (de modo que sexan accesibles dende os ordenadores instalados nos despachos dos profesores e nos equipos informáticos das Salas de Lectura e Bibliotecas, sen necesidade de desprazarse os usuarios).

ccxxheader4A Biblioteca Universitaria de Vigo organiza ao comezo do curso académico unhas sesións formativas dirixidas ao alumnado que comeza os seus estudos na Universidade de Vigo coa finalidade de que coñezan a Biblioteca, os servizos e os recursos que ofrece, así como unha pequena introdución ao manexo do catálogo.

Sala de Xuízos. Ao lado da Sala de Lectura, no cuarto bloque da Facultade, encóntrase a Sala de Xuízos, pensada para servir, precisamente, de espazo simulador de xuízos. Disposta como convén aos efectos para os que está pensada, ademais de estar dotada de togas, conta con 24 postos para o «público». Iso facilita o seu uso como lugar de reunión e aula.

Delegación de alumnos. Situada no primeiro bloque do edificio, ao lado da Conserxaría, é un espazo grande, onde están situadas varias mesas e equipamento informático. En caso de asociacións, alí encontran unha sede.

Conexión inarámica. Cabe sinalar que todas as aulas da Facultade foron convenientemente cablear, para facilitar a utilización dos equipos informáticos propios por parte do alumnado, contando ademais con conexión inarámica a Internet. Todos os membros da comunidade universitaria teñen acceso a este servizo mediante clave vinculada á súa conta de correo persoal proporcionada pola Universidade.
Web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Ferramenta de traballo indispensable para poder manter informado o estudante, alí facilítase horarios e datas de matrículas, permanencias de profesores e outras informacións básicas da vida da Facultade. A súa xestión realízase na mesma Facultade.

Recursos docentes en Rede. Como apoio á docencia, a Universidade de Vigo puxo a disposición de profesorado e alumnado a plataforma FAITIC (http://faitic.uvigo.es/) con recursos en liña destinados á teleformación.

Servizo de reprografía. Situado no primeiro bloque da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, o servizo está atendido por unha empresa privada, aínda que funciona con prezos universitarios.

Cafetaría. Á entrada principal do edificio encóntrase a cafetaría, onde, ademais de descansar, se pode comer.