TÍTULO QUE SE PODE OBTER

Denominación:
Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral polas Universidades de Santiago
de Compostela, A Coruña e Vigo.

Este Máster tamén dá acceso ou doutoradoFacultade de Ciencias Xurídicas e do TraballoUniversidade de Vigo.