ACOLLIDA DE NOVOS ALUMNOS

A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo organiza
unhas xornadas de acollida aos alumnos baixo o nome de «Curso 0″ nas que
intervén o persoal docente e administrativo do centro, así como o persoal
administrativo responsable doutros servizos comúns (bibliotecas, atención ao
estudante, etc.), para informar os alumnos sobre as seguintes cuestións:

 • Presentación da Facultade e as súas titulacións
 • Plan de Acción Titorial do centro
 • O crédito ECTS: implicacións para o alumnado e o profesorado.
 • A Secretaría de alumnado
 • O papel dá biblioteca no proceso de estudo e aprendizaxe
 • O estudo nos novos Grados.Metodoloxía do Grao en Dereito.
 • Metodoloxías aplicables ao Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos.
 • Os intercambios académicos co estranxeiro: vos programas de mobilidade.
 • Os idiomas no proceso de formación e na mobilidade dos estudantes.
 • Os servizos da Universidade para a comunidade educativa: Gabinete psicopedagóxico, voluntariado e deportes.
 • As saídas profesionais de Dereito e Relacións Laborais.
 • As prácticas en empresas e as ofertas de emprego
 • Presentación dos Graos en Dereito e Relacións Laborais

O «Curso 0» conclúe cunha visita guiada á Biblioteca central da Universidade de
Vigo.
A información pormenorizada sobre a Escola/Facultade, o plan de estudos do máster e os programas detallados das materias encóntrase dispoñible en formato electrónico nas páxinas web propias dos centros:
http://www.usc.es/gl/centros/rlaborais_stgo/index.jsp
http://www.eurlf.com/
http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo

Plan de Acción Titorial: Dende o inicio do curso, cada alumno contará cun titor para a orientación personalizada dos seus estudos. Os titores serán asignados pola coordinación do Máster entre os profesores con docencia neste. Ningún profesor tutorizará a máis de dous alumnos.