DESCRICIÓN DO TÍTULO

 • Denominación: Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral polas Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo.
 • Rama de coñecemento: Ciencias sociais e xurídicas.
 • Centros onde se imparten os títulos:

Universidade de Santiago de Compostela (USC). Centro responsable do título: Escola Universitaria de Relacións Laboráis. USC.

Universidade da Coruña (UDC).

UNIVERSIDADE DE VIGO. Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Uvigo (Campus As Lagoas, Marcosende s/n, 36310 Vigo)

 • Tipo de enseñanza: Presencial
 • Réximen de estudo: Tempo completo/presencial.
 • Periodicidade da oferta: Anual.
 • Número de prazas de novo ingreso ofertadas: O número de alumnos que podrerán acceder á titulación será de 30 por cada Universidade.
 • Número mínimo de créditos europeos (ECTS) de matrícula por estudante e período lectivo: 60 créditos.
 • Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia e data de publicación BOE: Diario Oficial de Galicia 8/2/2007, Boletín Oficial do Estado 14/6/2007
 • Verificado polo Consello de Universidades polo procedemento abreviado para o curso 2009/2010: 5 de outubro de 2009.
 • Memoria vixente do título Enlace
 • Informe final de avaliación para a renovación da acreditación.
 • Informe final de avaliación previo á verificación.
 • Comisión de calidade.
 • Idioma do máster: Galego e castelán.

Coordinación do Máster Interuniversitario en Xestión e Dirección Laboral: Consuelo Ferreiro Regueiro, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la USC.

 • Comisión Académica Interuniversitaria: Composta por representantes das tres Universidades.
 • COORDINACIÓN NA UNIVERSIDADE DE VIGO DA ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN LABORAL DE EMPRESAS:  Alexandre Pazos Pérez, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
 • Coordinadora do Master e membro da Comisión de calidade do Centro ao que está adscrito o Máter: Alexandre Pazos Pérez
 • Secretaria: Alberto Vaquero García
 • Sete vogais con docencia no Máster:
  • Vogais: Jaime Cabeza Pereiro (Director Académico), Belén Fernández Docampo (representante de calidade), Francisca Fernández Prol, Marta Fernández Prieto, Alberto Vaquero García, Rosa Rodríguez Martín Retortillo e Alexandre Pazos Pérez.