REQUISITOS DE ADMISIÓN

En canto aos procedementos e requisitos de admisión, os destinatarios prioritarios deste Máster son os seguintes:

  • Graduados Sociais
  • Diplomados en Relacións Laborais
  • Licenciados en Ciencias do Traballo
  • Graduados en Relacións Laborais e Recursos Humanos.

Os criterios de selección fixados pola Comisión do Máster inclúen a valoración do expediente académico.

Documentación solicitada

Para facer efectiva a súa matrícula, deberá entregar a seguinte documentación na ÁREA DE POSGRAO DO ÁMBITO XURÍDICO SOCIAL E HUMANIDADES (FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCCIÓN):

  • Fotocopia do pasaporte ou
  • Certificación oficial de estudos.

Para calquera consulta: posgraoxsh1@uvigo.es ou posgraoxsh4@uvigo.es

telf. 986 130 220 / 986130219

MATRÍCULA EN ESTUDOS DE MÁSTER. CURSO 2024/25

Mobilidade

A mobilidade dos/ás estudantes está regulada a través do «Regulamento de intercambios interuniversitarios». A través da Oficina de Relacións Exteriores xestiónanse programas de intercambio tanto nacionais (SICUE), como europeos (ERASMUS) e extracomunitarios (intercambios con países de América Latina ou países de fala inglesa): Portal Internacional